ระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ - กรมโยธาธิการและผังเมือง
   เลือกปีงบประมาณ หน้าแรก เปรียบเทียบตัวชี้วัด ผู้ดูแลระบบ
ฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการหน่วยวัดน้ำหนัก (ร้อยละ) เกณฑ์การให้คะแนนผลการดำเนินงาน
12345 ผลการดำเนินงานค่าคะแนนที่ได้คะแนนถ่วงน้ำหนักรายละเอียดผลการปฏิบัติราชการฯ
ค่าคะแนนรวม97.50 4.7696 
มิติที่ 1 การประเมินประสิทธิผล (น้ำหนัก : ร้อยละ 65) 4.8038  
1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวงและตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPIs) ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม

ร้อยละ65.00    
1.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ

ระดับ9.00123455.005.00000.4615 
1.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการวิจัย การพัฒนาเครือข่ายการศึกษาทางเภสัชพันธุศาสตร์ เพื่อการลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ โดยการใช้ยาเฉพาะบุคคล

ระดับ8.00123455.005.00000.4103 
1.3 จำนวนชนิดของสมุนไพรในเครื่องสำอางที่สามารถตรวจสอบวิเคราะห์และเปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบการผลิต

ชนิด9.002.003.004.005.006.006.005.00000.4615 
1.4 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการระบบจัดการความเสี่ยงห้องปฏิบัติการชีวภาพ

ระดับ9.00123455.005.00000.4615 
1.5 ความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อาหารและเครือข่ายเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

ระดับ9.00123455.005.00000.4615 
1.6 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชได้ตามข้อกำหนดอ้างอิงของ European Commission DG-SANCO no. SANCO/12571/2013

ระดับ8.00123455.005.00000.4103 
1.7 ร้อยละของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานบริการ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านรังสีวินิจฉัย

ร้อยละ8.0080.0085.0090.0095.00100.0092.033.40600.2795 
1.8 ร้อยละของสินค้าที่ผ่านพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสารด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW

ระดับ5.00123455.005.00000.2564 
มิติที่ 2 การประเมินคุณภาพ (น้ำหนัก : ร้อยละ 10) 4.6040  
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ร้อยละ10.0065.0070.0075.0080.0085.0083.024.60400.4722 
มิติที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพ (น้ำหนัก : ร้อยละ 12.5) 4.9400  
3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ร้อยละ5.00    
3.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

ร้อยละ2.5075.0078.0081.0084.0087.0089.64995.00000.1282 
3.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ร้อยละ2.5088.0090.0092.0094.0096.0097.45835.00000.1282 
4. การประหยัดพลังงาน

ระดับ2.50123454.704.70000.1205 
5. การประหยัดน้ำ

ระดับ     
6. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ

ร้อยละ5.0040.0045.00050.0055.0060.0062.005.00000.2564 
มิติที่ 4 การพัฒนาองค์การ (น้ำหนัก : ร้อยละ 10) 4.5000  
7. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ

ระดับ5.00123455.005.00000.2564 
8. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน

ระดับ5.000.0020.0040.0060.0080.0079.254.00000.2051